Warmtenet

Duurzame warmtebronnen per wijk

De Gemeente Nijmegen wil uiterlijk in 2045 stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van panden en tapwater. In 2018 heeft de gemeente daarvoor de Warmtevisie (2018) (pdf, 8.15 MB) geformuleerd. Daarin staat wat er allemaal nodig is voor de warmtetransitie.

Op deze pagina van de gemeentewebsite kun je lezen welke warmtebronnen het aardgas gaan vervangen. In de genoemde Warmtevisie (de Nijmeegse ‘transitievisie warmte’) staat de visie van de gemeente op hoe Nijmegen op termijn aardgas kan vervangen als warmtebron voor koken, verwarmen en warm tapwater. Deze analyse is gebaseerd op lokale gegevens en beschikbaarheid van warmtebronnen.  Voor alle Nijmeegse wijken is de kansrijkheid van verschillende warmtebronnen berekend op basis van een model. Bekijk het overzicht per wijk (pdf, 3.72 MB). In dat overzicht kun je per wijk zien om hoeveel woningen het gaat en opzoeken welke voorkeurstechniek men voor ogen heeft.

Wanneer is een wijk aan de beurt?

De gemeente werkt op dit moment aan een wijkwarmteplan met bewoners, woningcorporaties en andere pandeigenaren in Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. 

proefwijken
De 3 proeftuinwijken in Nijmegen om aardgasvrij te worden

Op nijmegen.nl/aardgasvrij lees je meer over de totale route naar een aardgasvrij Nijmegen en over hoe het gaat in de startwijken. Hengstdal en Zwanenveld maken deel uit van het Rijksprogramma aardgasvrije wijken

Kijk verder op Mijn wijk aardgasvrij.

Overzicht in Warmtevisie

In de Warmtevisie wordt beschreven aan welke fasering wordt gedacht voor de verschillende wijken.

fasering wijken aardgasvrij
Kansrijke gebieden om te starten met de warmtetransitie

In de kaart is een tijdsaanduiding gegeven voor het starten met de warmtetransitie in de eerste wijken. Starten betekent in dit geval samen met de belangrijke stakeholders in de wijk, dus ook met bewoners, beginnen met het proces om de wijk uiteindelijk aardgasvrij te maken. Dat kan vijf à tien jaar en soms zelfs langer duren afhankelijk van de complexiteit en daaraan gekoppelde benodigde acties en investeringen en de grootte van het gebied. Hoe meer er geïsoleerd moet worden voordat een aardgasvrije technologie kan worden toegepast, hoe langer het over het algemeen zal duren voordat de wijk aardgasvrij is. Daarnaast zijn er nog veel factoren die het complex kunnen maken, het aantal huiseigenaren dat op eigen tempo wil verduurzamen, het snel het Rijk ruimte gaat creëren met wettelijke en financiële middelen.

De fasering die in deze kaart is aangegeven ligt niet 100 procent vast. Wat zeker is, is dat we de komende jaren beginnen in de wijken die als donkergroen zijn gemarkeerd. Het kan dus ook zo zijn dat wijken die nu nog niet zijn aangegeven om voor 2030 te starten, toch al stappen worden gezet richting aardgasvrij.

In elke wijk is een mix aan oplossingen mogelijk. Ten eerste omdat we keuzevrijheid voor woningeigenaren belangrijk vinden. Het feit dat er een collectief warmtenet in een bepaald gebied komt, betekent dus nooit dat alle woningen in dat gebied verplicht worden om aan te sluiten, ook al is dit met alle waarschijnlijkheid de optie met de laagste kosten voor de bewoner. De huiseigenaar heeft altijd een keuze in de manier waarop hij zijn woning aardgasvrij maakt.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .