RES plaatje

Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe zit het nu met de Regionale Energie Strategie?

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Die zijn allemaal aan de slag gegaan om een plan te formuleren. Hoeveel kan de regio bedragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh (terrawatt) opwekking van groene stroom. Naast de plaatsing van windturbines en zonnepanelen gaat het in een RES ook over warmtebronnen (bijv. geothermie) en of woonwijken ermee verwarmd kunnen worden. In een RES werken provincies, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, energiebedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. De bedoeling is dat door deze nieuwe regionale organisaties meer draagvlak ontstaat voor alle maatregelen en dat de plannen goed op elkaar afgestemd raken.

RES Arnhem – Nijmegen

Wij vallen onder de RES Arnhem – Nijmegen. De Regio Arnhem-Nijmegen website gaat helemaal over naar de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Deze is op 1 januari 2021 van start gegaan als regionaal samenwerkingsverband. Daarover zodadelijk meer

Op 30 september 2020 is het concept Energieplan Regio Arnhem – Nijmegen unaniem aangenomen door de colleges van de 16 gemeenten in de regio en door de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Inmiddels is versie RES 1.0 gereed en goedgekeurd door alle stakeholders (gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen waterschappen, bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, energiecoöperaties). De RES Arnhem – Nijmegen is per 1 juli 2021 in het Nationale RES programma opgenomen. In 2030 wil men 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord (GEA).

RES 1.0

Een bestuurlijke samenvatting van RES 1.0 kun je hier downloaden. De RES 1.0 plannen zijn te lezen in de online omgeving. Inmiddels is er een verduidelijkend Feiten en Argumentenboekje RES Regio Arnhem Nijmegen verschenen. Er zijn diverse video’s gemaakt in een korte en een lange versie met uitleg over de verschillende RES-onderdelen. Er is een pdf beschikbaar waarin je zelf een excursie kunt maken langs de verschillende locaties.

Er is ook een zogenaamde publieksversie. In de publieksversie wordt middels een 11-tal afbeeldingen een overzicht gegeven van de plannen.

Tijdlijn RES 2030-2050
Tijdlijn RES 2030 – 2050

De RES bij de gemeente Nijmegen

Onder ‘Dossier energietransitie’ is op de website van de gemeente Nijmegen een pagina over de RES opgenomen. Op de pagina kun je diverse documenten vinden. Er staat weinig geschreven over actuele situatie, hetgeen verklaarbaar is, want de hele boel is inmiddels onder gebracht bij de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen.

De gemeente Nijmegen heeft al sinds 2018 een eigen Warmtevisie geformuleerd.

Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen

Deze regio bestaat uit achttien gemeenten. De gemeenten die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen gaan samen aan de slag met vijf opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Met een regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven (in het document Regionale Agenda kun je meer informatie vinden). En natuurlijk op de website.

De Regionale Energie Strategie wordt nu helemaal ondergebracht bij ‘Circulaire regio‘.


Je moet ingelogd zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Geen lid? Join Us

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .