SDG's

Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben de ontwikkelingsagenda Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Met het vaststellen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen streven alle lidstaten van de Verenigde Naties naar een duurzame toekomst. Ook Nederland heeft zich aan deze doelen gecommitteerd.

SDG
De 17 SDG’s

Hierboven zie je de SDG’s grafisch weergegeven. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Geformuleerd in tekst zijn dit de doelen (klikken voor meer informatie) op SDGNederland:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Het is duidelijk dat de energieambassadeurs en energiecoaches in Nijmegen op diverse terreinen van de SDG’s actief zijn, 1, 7 en 13 in ieder geval.

Uitvoering SDG’s

Landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau.

Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 gestart en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Uitgangspunten van beleid

Judith Maas is directeur van de Stichting SDG Nederland, die alle partijen verbindt die zich in Nederland bezig houden met SDG’s. Zij vindt het een goed idee om de SDG’s te koppelen aan de indicatoren van het programma voor circulaire economie. ‘De SDG’s vormen de enige duurzame agenda die compleet is en waar wereldwijd consensus over bestaat. Het mooie aan deze agenda is de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Tegelijkertijd maakt die breedte het lastig. In Nederland heeft de rijksoverheid ervoor gekozen om de SDG’s binnen het bestaande beleid in te vullen. Wij als stichting denken dat het goed zou zijn om de SDG’s aan de voorkant van het beleid te zetten. Dus om ze als uitgangspunt te nemen.’

Door de SDG’s aan de voorkant van het beleid te zetten, voorkom je volgens Maas dat je fouten maakt doordat het streven naar het ene doel het streven naar het andere doel in de weg zit. ‘Stel bijvoorbeeld dat we vol inzetten op elektrisch rijden, maar daardoor tegelijkertijd al het schaarse lithium opmaken. Als je de SDG’s als uitgangspunt voor je beleid neemt, dan zie je die samenhang beter en kun je beter rekening houden met negatieve bijeffecten van beleid.

Links

Rijksbeleid langs de SDG-meetlat

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

Home – SDG Nederland

SDG’s voor bewonersinitiatieven – LSA (lsabewoners.nl)

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .