Prijsplafond energie stadsver(w)arming

Voordat we ingaan op het prijsplafond voor energie eerst wat algemene informatie over stadsverwarming.

In Nederland hebben veel huishoudens stadsverwarming of blokverwarming. In Nijmegen hebben we in Nijmegen-noord een warmtenet (restwarmte van de ARN – Afvalverwerking Regio Nijmegen, Vattenfall is eigenaar van het warmtenet). In het kader van de energietransitie is in de warmtevisie van de gemeente opgenomen, dat er warmtenetten in diverse wijken worden ontwikkeld. Het gaat daarbij om restwarmte van bijvoorbeeld industrie of afvalverwerking, die via een ondergronds buizenstelsel naar je woning wordt getransporteerd. Daarbij heb je geen cv-ketel in uw woning nodig. In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is men in Hengstdal bezig met een Buurt Energie Systeem.

Het tarief voor stadsverwarming is wettelijk gezien gekoppeld aan de gasprijs. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de tarieven. De tarieven zijn dus begrensd, maar zijn nog altijd hoger dan de aanbiedingen waarvan huishoudens met een gasaansluiting gebruik kunnen maken.

Als je een woning met stadsverwarming betrekt, kun je bovendien niet zelf voor de warmteleverancier kiezen. Ook ben je met je aansluiting gebonden aan één netwerk, het warmtenet. De leverancier van de warmte aan dat netwerk heeft hierdoor een monopoliepositie.

Schematische weergave van stadsverwarming

Blokverwarming

Bij blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Dat wil zeggen dat meerdere woningen op 1 centrale ketel zijn aangesloten, zoals in flats, woongroepen of studentenhuizen. Huishoudens met blokverwarming kunnen in principe wel overstappen naar een andere gasleverancier. Dit moet dan wel collectief gebeuren.

Warmtewet

In de Warmtewet is geregeld dat de prijzen voor warmtenetten gekoppeld zijn aan de gasprijs. Dus je gebruikt geen gas, maar toch ga je bij verhoging van de gasprijs fors meer betalen voor warmte van het warmtenet. Die koppeling is in het verleden als bescherming in de wet opgenomen om ervoor te zorgen dat het energietarief bij huishoudens in warmtenetten niet uit de pas zou gaan lopen met het tarief van huishoudens met een gasaansluiting. Het negatieve bijeffect, dat bij gasprijsverhogingen ook de prijs van warmte in de warmtenetten (fors) duurder zou worden, is nooit voorzien. Inmiddels wachten we nu al jaren op de politiek om deze misstand uit de Warmtewet te halen.

In diverse steden wordt, in navolging van Utrecht, gesproken over ‘stadsverarming’ als het gaat om warmtenetten.

Wat betekent het prijsplafond voor stadsverwarming of blokverwarming?

Vanwege de koppeling aan de gasprijs moest er dus ook stadsverwarming een prijsplafond komen. Net als bij een gasaansluiting moet er bij blok- en stadsverwarming elke maand een termijnbedrag betaald worden aan een energiemaatschappij en is er een jaarlijkse afrekening. Die jaarafrekening is niet te vergelijken met een gewone jaarafrekening. Er wordt gerekend met andere eenheden (Gigajoules) en in de prijs voor de geleverde warmte zitten ook transportkosten (van ketel naar woning) en servicekosten (voor het verwarmen van centrale ruimtes en het onderhoud van de ketel). Soms zijn die door berekende kosten schandalig hoog, omdat ze in geen verhouding staan tot wat de warmte-leverancier werkelijk aan kosten moet maken daarvoor.

De rekeneenheid voor warmte is Gigajoule, in het prijsplafond gaat een plafond van 37 Gigajoule tegen een prijs van € 47,38 per Gigajoule warmte inclusief belastingen en btw.

Ga je over het plafond heen en verbruik je meer Gigajoule moet je het volle pond betalen dat de warmteleverancier in rekening brengt. Door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) is voor je verbruik boven de 37 GJ een maximum vastgesteld van € 90,91 per GJ.

Het is onduidelijk of hier ook de nadelen gelden zoals die op deze pagina zijn geschetst door de gebruikte systematiek van het rekenmodel. Dat hangt er van af of bij stadswarmte gebruik gemaakt zal worden van een jaarafrekening met daarbij twee periodes die dan ieder (afhankelijk van het rekenmodel per dag) dan elk een eigen plafond kennen. Dit hangt af van je warmteleverancier. Op deze pagina van de ACM kun je de tarieven controleren.

De tabel onder de rekenmethodiek bevat geen kolom voor het aantal Gigajoule. Maar met de omrekenformule in de volgende paragraaf kun je het zelf omrekenen.

Omrekening Gigajoule stadswarmte naar m3 aardgas

Voor de omrekening van Gigajoule naar aantal m3 aardgas wordt de volgende formule gebruikt:

1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent

Met deze formule is het mogelijk vanuit de tabel het aantal m3 gas om te rekenen naar het aantal Gigajoule. Als je op basis van deze omrekening het aantal Gigajoule wilt vergelijken met het gas-plafond, kom je bij het plafond van 1200 m3 gas uit op 1200 x 31,6 m3 = 37920 Gigajoule. De afronding naar 37 GJ is dus wat zuinig, 38 GJ zou reëler zijn.

Verdeling over het jaar

Aantal GJ van het prijsplafond voor warmte, per maand

Probleem bij blokverwarming

Een voorwaarde om het prijsplafond te mogen hanteren, is dat je een eigen aansluiting moet hebben. Bij stadsverwarming is dat het geval. Huishoudens met blokverwarming (zo’n 700.000) komen volgens de huidige regelgeving niet in aanmerking voor de energietegemoetkoming. Deze geldt namelijk per aansluiting, in plaats van het aantal woningen dat gebruik maakt van die aansluiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen. Zij delen een aansluiting en moeten daardoor ook het prijsplafond delen, waardoor hun profijt oneerlijk laag uitpakt. Waarschijnlijk gaat de financiële bijdrage voor deze woningen gelden vanaf twee tot vijf huishoudens of personen per gedeelde meter.

Ook als huishoudens eigen meters hebben, kan er toch sprake zijn van één aansluiting. In studentenhuizen staat de aansluiting vaak op naam van de verhuurder, die de energieprijs doorberekend aan de huurders. In dergelijke gevallen gaat het energieverbruik op die ene aansluiting al snel door alle plafonds.

Toezegging minister Jetten van Klimaat en Energie

Inmiddels heeft het kabinet bij monde van minister Jetten bekend gemaakt dat er ook energiesteun komt voor huishoudens met blokverwarming en gedeelde meters. Het lijkt erop dat huishoudens achter een blokaansluiting een vast bedrag per maand gaan krijgen ter compensatie van de hoge prijzen, onafhankelijk van het verbruik. Er is toegezegd dat de € 190 over november en december 2022 alsnog worden uitgekeerd aan huishoudens met blokverwarming (die waren daar eerder van uitgesloten). Het een en ander moet dus met terugverwerkende kracht in de regeling worden opgenomen.

Voor huishoudens die gebruik maken van een collectieve warmtevoorziening (blokverwarming) en huishoudens die gebruik maken van een collectieve stroomvoorziening (blokelektriciteit) geldt een aparte tegemoetkomingsregeling. Deze groepen maken geen aanspraak op de compensatie via het energieprijsplafond, maar kunnen met behulp van een speciaal formulier een subsidie aanvragen bij de Belastingdienst. Dit moet nog wel ingeregeld worden, het formulier is nog niet beschikbaar.

Subsidiebedragen al wel bekend

Eigenaren waarvan het appartement via de VvE is aangesloten op blokgas of blokwarmte, kunnen rekenen op 786,45 euro voor het eerste half jaar van 2023. Voor appartementen die zijn aangesloten op blokelektriciteit geldt een bedrag van 351,13 euro. Voor de tweede helft van dit jaar zullen de subsidiebedragen, afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt, nog worden vastgesteld. Wel zijn er voor de tweede helft van dit jaar al minimumbedragen vastgesteld van 276,76 euro (blokgas/blokwarmte) en 183,92 euro (blokelektriciteit). Ook zal de gemiste 2 x 190 euro van eind 2022 gecompenseerd worden voor appartementseigenaren met blokelektriciteit. Het kabinet onderzoekt nog of VvE’s met een vast contract met een tarief onder het prijsniveau van het prijsplafond uitgesloten kunnen worden van deze regeling. Het kabinet onderzoekt of het subsidiebedrag voor de VvE verminderd kan worden met het bedrag van één huishouden. Hoe dit mogelijk precies gaat uitwerken is nog onbekend. 

Inmiddels is bekend dat de overheid de hoge energierekening van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met blokverwarming en/of een gezamenlijke stroomaansluiting gaat compenseren. VvE’s kunnen vanaf 25 april 2023 subsidie aanvragen. Lees verder over de aanvraag van de subsidie en de subsidiebedragen op:

Eindelijk compensatie voor VvE’s met blokverwarming | Vereniging Eigen Huis

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting eind april van start | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl


Heb je opmerkingen, vragen, aanvullingen op de informatie op deze pagina? Neem dan contact op via .

Links

Hoogte compensatie voor blokverwarming nog steeds een groot vraagteken | RTL Nieuws

Toch ook energiesteun voor mensen met blokverwarming of gedeelde meter (nos.nl)

Subsidies prijsplafond nu bekend voor VvE’s met blokaansluiting | Vereniging Eigen Huis

Voorzienings- en leveringszekerheid energie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Een reactie plaatsen

Login om te reageren.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .